Welkom bij Bachi

Code

Men mag er niet van uitgaan dat de huidige Ethische Code alle aspecten van de activiteiten van de leden van BACHI dekt. De Ethische Code is dus niet limitatief, maar dient om het kader vast te stellen binnen hetwelk de leden van BACHI hun activiteiten uitoefenen.

Ingeval een lid twijfelt of aarzelt bij de interpretatie van de huidige Code, de uitoefening van de opdrachten of het bijwonen door een lid van een werkgroep van BACHI, kan het lid op ieder ogenblik contact opnemen met de afgevaardigde bestuurder van BACHI om kennis te geven van zijn twijfels en/of opmerkingen en dit om ervoor te zorgen dat het lid handelt in overeenstemming met de huidige Code.

De leden van BACHI verbinden er zich toe om hun activiteiten uit te oefenen in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden:

1. Het naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen

De huidige Ethische Code vult de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de activiteiten van de leden van BACHI aan.

De leden van BACHI verbinden zich ertoe zich te zullen houden aan alle van kracht zijnde wetten en reglementen die van toepassing zijn op hun producten en hun activiteiten. Het betreft meer bepaald de volgende wettelijke en reglementaire verplichtingen:
  • Artikel 9 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het Koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (maatregelen in verband met reclame, informatie en opleiding van buitendienstmedewerkers);
  • Artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en zijn uitvoeringsbesluiten (maatregelen die verband houden met het algemeen verbod om premies of voordelen aan te bieden of om beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector uit te nodigen op wetenschappelijke manifestaties (visa Mdeon));
  • Code voor deontologie en praktische richtlijnen van Mdeon;
  • Koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd worden;
  • Artikelen 2 en 3 van de wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging.
  • KB van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen gewijzigd door het KB van 29 maart 2012

2. Uitwisseling van informatie

De wet verbiedt de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie dewelke ertoe strekt of als gevolg heeft dat restrictieve mededingingspraktijken zullen ontstaan.

De notulen van de werkgroepen en van andere gerealiseerde onderzoeken of analyses die worden opgemaakt dienen zonder enige discriminatie voor alle leden beschikbaar te zijn en mogen niet tot doel of tot gevolg hebben dat zij enig monopolie bewerkstelligen of concurrentievervalsende afspraken (zoals bijvoorbeeld een kartel) tot stand brengen. De leden ven BACHI respecteren de van toepassing zijnde principes op de vergaderingen bij BACHI.

3. Een commerciële strategie

Elk lid is alleen verantwoordelijk voor zijn of haar commerciële strategie en het daarop betrekking hebbende beheer. Elk beleid of beslissing, of zelfs communicatie van BACHI is genomen met strikte eerbiediging van de autonomie van elk van haar leden, zodat noch BACHI noch één van haar leden de ander kan verbinden ten aanzien van derden.

4. Externe communicatie

Elk lid is alleen verantwoordelijk voor zijn of haar communicatiestrategie.

BACHI komt niet tussen in de afzonderlijke communicaties van haar leden en heeft enkel tot doel om relevante informatie in het kader van haar doel mee te delen.

Aangezien de communicaties betrekking hebben en opgesteld zijn in het gemeenschappelijk belang van haar leden, is het mogelijk en waarschijnlijk niet uit te sluiten dat enkele van haar leden soms een verschillende, of zelfs een tegengestelde communicatie voeren dan deze van BACHI. De leden van BACHI enerzijds, en BACHI zelf anderzijds, verbinden zich ertoe om publiekelijk geen kritiek te uiten aangaande de respectievelijke strategische keuzes.

5. Reclame

Elk lid is alleen verantwoordelijk voor zijn of haar strategie inzake reclame. Daarbij zullen de leden steeds de toepasselijke wettelijk en reglementaire verplichtingen naleven zoals opgenomen onder het eerste punt hierboven. Indien er evenwel een geschil zou ontstaan tussen de leden, of tussen de leden en derden met betrekking tot een reclameboodschap van welke aard dan ook, kunnen de leden een klacht indienen bij de afgevaardigde bestuurder van BACHI, die in alle vertrouwelijkheid de klacht met de betrokken vennootschap opvolgt, in overeenstemming met de Gedragscode voor klachtenmanagement (« Code of Conduct & Complaint Management »). BACHI zal dus als tussenschakel dienen om de informatie op een anonieme wijze te laten circuleren en om in de mate van het mogelijke te proberen om een constructieve minnelijke regeling te bekomen.

6. Verbodsbepalingen

Het is de leden van BACHI verboden om enige onwettige handeling te stellen die erop gericht is een mededingingbeperkende overeenkomst te sluiten (zoals het oprichten van een kartel) in het kader van hun activiteiten binnen BACHI.

De leden zullen informatie aangaande derden, welke zij zouden bekomen hebben via hun activiteiten binnen BACHI, niet openbaar maken zonder het schriftelijk akkoord van de betrokken vennootschap(pen).

7. Werkwijze: de werkgroepen

BACHI kan werkgroepen oprichten in alle gemeenschappelijke domeinen. Deze werkgroepen zijn toegankelijk voor alle leden en de processen-verbaal van de vergaderingen van deze werkgroepen worden opgesteld door BACHI en gepubliceerd op het extranet van BACHI die toegankelijk is voor haar leden.

De leden die een deelnemer van een werkgroep hebben ingeschreven verbinden er zich enerzijds toe deze op de hoogte te brengen van de vertrouwelijkheidsclausules die hem of haar aanbelangen en anderzijds, verbinden zij er zich toe zich ervan te vergewissen dat hij of zij een voldoende bekwaamheidsniveau heeft in het betrokken domein, zodat deze (i) de werkgroep kan helpen evolueren, (ii) de ontvangen informatie zo goed als mogelijk beheerst en (iii) in staat is om de werkgroep te helpen met het opstellen van adequate voorstellen.

8. Klacht

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een klacht bij BACHI neerleggen voor de niet-eerbiediging van de huidige Code door één of meerdere van haar leden.

Vooraleer een dergelijke klacht wordt ingesteld, zullen de leden trachten hun geschil minnelijk te regelen. De afgevaardigde bestuurder van BACHI kan een informatieve rol vervullen in het kader van de besprekingen in der minne of daartoe een lid aanduiden, zonder zich evenwel uit te laten over de grond van de zaak of daaromtrent positie in te nemen.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid is dergelijke klacht (i) schriftelijk, (ii) voldoende in feite en in rechte gemotiveerd, (iii) vergezeld van materiële bewijskrachtige elementen of tenminste van een begin van bewijs, en moet ze (iv) de identiteit en het volledige adres van de auteur bevatten. De klacht moet gericht zijn aan de afgevaardigde bestuurder van BACHI, Chaussée de Louvain 431 E , 1380 Lasne.

Indien de klacht reeds het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een gerechtelijke procedure of een overheidsonderzoek, is zij tevens onontvankelijk. De klacht zal behandeld worden door een externe en onafhankelijke juridische raadgever (jurist of advocaat). De beslissing wordt vergezeld, indien noodzakelijk, van een aangepaste sanctie welke rekening houdt met de ernst van de inbreuk op de huidige Code. De hierna opgesomde sancties kunnen opgelegd worden: een berisping en/of herstelmaatregel en/of publieke mededeling van de beslissing.

9. Inwerkingtreding

Huidige Code treedt in werking op 10 mei 2012.